Algemene voorwaarden

Faber & De Jong Strafrecht Advocaten

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “FDJ”: de maatschap Faber & De Jong Strafrechtadvocaten, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven;
 2. “Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) die aan FDJ opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. “Werkzaamheden”: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door FDJ uit anderen hoofde verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die FDJ in opdracht verricht en op alle overeenkomsten die FDJ met opdrachtgever(s) sluit.
 2. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met FDJ, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Niet alleen FDJ, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever ingeschakeld zijn, kunnen op de voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van FDJ hebben verlaten.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigbare bepaling zal door een werkbare bepaling worden vervangen, die in haar nieuwe formulering de oorspronkelijke essentie zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3: Totstandkoming van opdrachten
 1. Een opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt.
 2. Als bewijs voor een opdracht gelden onder meer schriftelijke mededeling door opdrachtgever, een schriftelijke opdrachtbevestiging door FDJ en, in het geval van een mondelinge opdracht, kennisname door opdrachtgever van het feit dat FDJ met de werkzaamheden is begonnen zonder dat opdrachtgever daartegen direct schriftelijk protesteert.
 3. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door FDJ is aanvaard. Tot aanvaarding is FDJ nimmer verplicht.

Artikel 4: Opdracht
 1. Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaalde project is verstrekt.
 2. Een opdracht is niet strikt beperkt tot de werkzaamheden die bij het verlenen ervan met name zijn genoemd maar omvat ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de opdracht past.
 3. FDJ bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 4. De overeenkomst tussen FDJ en opdrachtgever leidt naar zijn aard tot een inspanningsverbintenis aan de zijde van FDJ en nimmer tot een resultaatsverbintenis.
 5. Alle opdrachten van een opdrachtgever beschouwt FDJ als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 4:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
 6. Verstrekte opdrachten worden door FDJ uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 5: Intellectuele eigendom
 1. FDJ behoudt zich alle rechten voor op producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 2. Het is opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FDJ die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en (model)contracten, te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever heeft het recht om in kopie correspondentie en juridische documenten te ontvangen van FDJ die als rechtstreekse vruchten kunnen worden beschouwd van de door FDJ verrichte werkzaamheden en die verband houden met de gegeven opdracht. FDJ is –ongeacht de reden voor het (opnieuw) opvragen van voornoemde bescheiden– gerechtigd om bij opdrachtgever kosten in rekening te brengen voor het verstrekken van de door of namens opdrachtgever opgevraagde bescheiden, welk verzoek schriftelijk dient te geschieden en pas aan opdrachtgever zullen worden verstrekt na betaling van het factuurbedrag.

Artikel 6: Honorarium
 1. Behoudens gevallen van gefinancierde rechtshulp wordt het honorarium van FDJ berekend met inachtneming van de bij haar gebruikelijke tarieven.
 2. Het honorarium is afhankelijk van de aard en het belang van de werkzaamheden en is niet afhankelijk van de uitkomst van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Het honorarium is verschuldigd naar mate door FDJ werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 4. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met ten behoeve van opdrachtgever gemaakte kosten, voorschotten en declaraties van ingeschakelde derde, verhoogd met eventueel verschuldigde omzetbelasting, wordt periodiek of na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt opgezegd, zal op basis van de bestede uren een einddeclaratie worden opgemaakt en is de opdrachtgever aan FDJ verschuldigd een vergoeding gelijk aan de bestede uren vermenigvuldigd met het gebruikelijk door FDJ te hanteren uurtarief voor de verrichte werkzaamheden vermeerderd met de verschotten.
 6. FDJ is gerechtigd een algemene kantooropslag van 6% over het in rekening gebrachte honorarium bij opdrachtgever in rekening te brengen als vergoeding van bezwaarlijk te specificeren kosten, zoals portokosten, gebruik van telecommunicatievoorzieningen, kopieerkosten et cetera.

Artikel 7: Gefinancierde rechtshulp
 1. Indien op last van de rechtbank (of een andere instantie) opdrachtgever wordt toegevoegd aan FDJ kan het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand na onherroepelijk worden van de uitspraak het inkomen en vermogen van opdrachtgever toetsen. Is het inkomen en/of vermogen hoger dan toegestaan op grond van de Wet op de rechtsbijstand, dan vordert de Raad de totale subsidie van opdrachtgever terug (artikel 43, derde lid, van de Wet op de rechtsbijstand). Opdrachtgever dient dan de kosten voor rechtsbijstand zelf te betalen.

 

Artikel 8: Betaling
 1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting.
 2. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan FDJ verschuldigd.
 3. In het geval dat FDJ zich genoodzaakt ziet buitengerechtelijke of gerechtelijke maatregelen te nemen ter incassering van haar vordering, komen alle kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.
 4. Indien FDJ aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9: Geheimhouding
 1. FDJ is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding.
 1. De verzending van e-mails en andere vormen van data verkeert ongecodeerd waardoor geheimhouding niet is gegarandeerd.
 2. FDJ zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen van vertrouwelijkheid en geheimhouding.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid
 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door FDJ gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Het vorenstaande is ook en overeenkomstig van toepassing indien niet FDJ, doch een individu binnen FDJ aansprakelijk kan worden gehouden. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste volzin wordt ook een nalaten begrepen.
 2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor FDJ aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen waarop de door FDJ afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft.
 3. Gaat de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over dan is de aansprakelijkheid van FDJ beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
 4. Indien er sprake is van schade waarvoor FDJ aansprakelijk is heeft deze te allen tijde het recht de schade ongedaan te maken indien en voor zover dat mogelijk is.
 5. FDJ is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, FDJ of derden en evenmin voor verlies of verminking van gegevens bij communicatie per telefax.
 6. Indien informatie of documenten van opdrachtgever, die FDJ onder zich heeft, verloren gaan of beschadigd worden, is FDJ niet aansprakelijk.

Artikel 11: Opschortingsrecht
 1. FDJ heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot op het honorarium voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald.
 2. FDJ is bevoegd de nakoming van haar verplichting op te schorsten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop de opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens FDJ.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle overeenkomsten tussen FDJ en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Op de dienstverlening is de kantoorklachtenregeling van FDJ van toepassing.
 3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen FDJ en opdrachtgever, welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij de wet een andere rechtsgang voorschrijft.

 

Artikel 13: Archivering
 1. Van de sluiting en archivering van een dossier wordt schriftelijk bericht gedaan aan de opdrachtgever. Na de sluiting van het dossier blijft het dossier gedurende vijf jaar (digitaal) bewaard waarna het zal worden vernietigd.

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.